PEŁEN ZAKRES USŁUG

Oferujemy pełen zakres usług księgowych:

 • książka przychodów i rozchodów (KPIR)
 • ryczałt
 • prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT
 • sporządzanie i składanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej
 • pomoc przy zamykaniu działalności gospodarczej
 • wyprowadzanie zaległości podatkowych
 • wyprowadzanie zaległości ZUS
 • i inne

Oraz usługi kadrowe dla obywateli Polski i osób z zagranicy w zakresie wszystkich spraw związanych z zatrudnieniem pracownika oraz rozliczeniem składek ZUS.

 • zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę
 • zatrudnienie pracownika na podstawie umowy zlecenia bądź umowy o dzieło
 • sporządzenie niezbędnej dokumentacji kadrowej przy zatrudnieniu pracownika
 • prowadzenie teczek personalnych pracowników
 • sporządzenie list płac wraz z wszystkimi częściami składowymi
 • naliczanie wynagrodzeń chorobowych
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń dla pracowników
 • sporządzanie pozostałej dokumentacji typu zaświadczenie o zarobkach na życzenie klienta
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych pracownika oraz członków jego rodziny ZUS ZUA
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za właścicieli oraz pracowników
 • sporządzanie deklaracji miesięcznych ZUS RMUA
 • sporządzanie dokumentacji związanej z ustaniem stosunku pracy
 • sporządzanie dokumentacji wyrejestrowania pracownika oraz członków jego rodziny ZUS ZWUA
 • sporządzanie korekty ZUS za okres przed wzajemna współpraca
 • przygotowywanie dokumentów dla organów kontrolujących oraz wyjaśnienia ewentualnych rozbieżności i dokonywanie stosownych korekt (w przypadku kontroli ZUS, Inspekcji Pracy)
 • i inne…